КЗ "Гімназія № 12" Кам'янської міської ради


запам'ятати

 

Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Батьківський комітет

УЗГОДЖЕНО:

Голова батьківського

 комітету школи

_______Е. АБРАМОВ

             ЗАТВЕРДЖЕНО:

           

              Директор школи

_______А. ЗАПОРОЖЕЦЬ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківський комітет Комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №12» Кам’янської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський  комітет комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №12» Кам’янської міської ради    визначає його функцію у державно-громадській системі управління освітнім  навчальним закладом (далі - заклад).

1.2. Батьківські комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

1.3. У своїй діяльності комітет керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту", " Про загальну середню освіту", "Про об’єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини",  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом навчального закладу, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів закладу(класу) та кількість членів комітету приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп (групи) або закладу.

1.5.Легалізація (офіційне визнання) комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по школі після письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.

1.6. Припинення діяльності комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

 

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основним завданням діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

- захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

- здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

-  запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

- всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

·         законність;

·         гласність;

·         колегіальність;

·         толерантність;

·         виборність;

·         організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

·         підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп (групи).

 

3. Порядок створення батьківських комітетів

3.1. Комітет школи (класу) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одного чи декількох класів і діє від їх імені.

3.2. Комітет школи (класу), голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують класи, на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків учнів.

3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів класів закладу.

3.4. Кількісний склад комітету закладу, строк  його повноважень визначаються загальними зборами батьків цього закладу. При цьому від комітету кожного класу в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу комітету обирається  голова, його заступник та секретар.

3.5. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

 

4. Організація діяльності батьківських комітетів

4.1. Збори батьків дітей, які формують класи, проводяться за рішенням комітету закладу не рідше двох разів на рік.

4.2. Комітет закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з директором освітнього закладу.

4.3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей класу, яких стосуються ці питання.

4.4. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, департаменту з гуманітарних питань у 10-денний строк (шляхом  надання протоколу).

4.5. Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій адміністрації, вчителів, психолога, соціального педагога, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

4.6. При недосягненні згоди між директором і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються  місцевими органами управління освітою; між вчителями і комітетом класу - керівництвом цього закладу.

4.7. Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами (конференцією), один раз на рік - в день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

4.8. Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах освітнього закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

4.9. Керівництво і працівники  закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

 

5. Права та обов’язки комітетів

5.1. Комітети мають право:

·         брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

·         встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

·         сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

·         вносити на розгляд керівництва закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

·         звертатися до завідувача, педагогів, піклувальної, або педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

·         за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

·         скликати позачергові загальні  збори батьків;

·         створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

·         надавати пропозиції завідувачу закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

·         сприяти покращенню харчування вихованців закладу;

·         сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

·         брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення  учнів закладу;

·         сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності освітнього закладу.

5.2. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

5.3. Комітети зобов’язані:

·         виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

·         вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

·         надавати інформацію про свою діяльність за проханням директору закладу або відповідного органу управління освітою;

·         у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;

·         звітувати перед загальними зборами батьків.

5.4. Голова комітету закладу є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

5.5. Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.