Середня загальноосвітня школа № 12 Кам'янської міської ради


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ЗНО

Рада школи

 

Перспективний план засідань Ради школи на 2017- 2018 н.р.

 

 

 

Тематика засідання. Питання для обговорення.

 

Термін проведення

 

1

 

1. Ознайомлення зі складом ради та розподіл обов’язків.

2. Про стан підготовки до нового навчального року та надання допомоги у створенні умов для успішного навчально-виховного процесу.

3. Обговорення та затвердження плану роботи ради школи на 2014-2015 н.р.(ГР)

4. Про охоплення навчанням дітей шкільного віку.

5. Про затвердження плану роботи школи на 2017-2018 н.р.

6. Затвердження режиму роботи школи у 2017-2018 н.р.

7. Про мережу класів.

8. Про зміцнення матеріально-технічної бази.

9.Організація гарячого харчування учнів 1-10 класів у 2017-2018 н.р.

 

Серпень 2017

 

2

 

1. Про надання допомоги дітям пільгових категорій.

2. Про сприяння залученню додаткових джерел фінансування.

3. Розгляд звернень громадян з питань роботи закладу.

4. Про роботу батьківського клубу «Просвіта».

 

 

Листопад

2017

 

3

 

1. Виконання Статуту школи.

2. Про стан успішності учнів школи за І семестр.

3. Поповнення бібліотечного фонду школи та передплата періодичних видань.

4. Про забезпечення матеріальної бази під проект «Розумники».

1. Реалізація плану заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

2. Профілактика дорожньо-транспортного та побутового травматизму серед школярів.

3. Харчування учнів школи.

4. Організація медичного обслуговування.

учнів, аналіз стану здоров’я та захворюваності.

5. Стан відвідування учнями навчальних занять.

 

Січень

2018

 

 

4

 

1.Про співробітництво зі спонсорами школи та громадою.

2. Реалізація плану заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

3. Про організацію загальношкільних рейдів стосовно порушення дисципліни та порядку під час перерв.

4. Харчування учнів школи.

5. Аналіз стану здоров’я та захворюваності.

6. Стан відвідування учнями навчальних занять.

7. Профілактика правопорушень та негативних звичок дітей. Про роботу соціально- психологічної служби з дітьми з девіантною поведінкою.

 

 

 

Квітень

2018

 

5

 

1.  Про організацію оздоровлення учнів влітку 2018 року.

2. Підсумки роботи школи за 2017- 2018 н.р.

3. Нагородження учнів 9 класів школи свідоцтвом з відзнакою та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливе досягнення у вивченні окремих предметів».

4. Про затвердження заходів щодо підготовки закладу до нового навчального року.

 

Травень 2018

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ

КЗ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА№12» КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. Загальні положення

1.1. Рада КЗ «Середня загальноосвітня школа №12» Кам’янської міської ради створена відповідно до пункту 100 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» та на основі «Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міносвіти і науки України від 27 березня 2001 р. N 159. 1.2. Рада Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради, Черкаської області( далі-рада) –  це постійно діючий у період між конференцією орган громадського самоврядування.

1.2. Рада КЗ «Середня загальноосвітня школа №12» Кам’янської міської ради (далі - рада) -  це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

1.3. У своїй діяльності рада керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом даного загальноосвітнього навчального закладу, цим положенням.

2. Мета, завдання і принципи діяльності ради закладу

2.1. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

2.2. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування виховного середовища;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Рада загальноосвітнього навчального закладу діє на засадах:

 • демократії,законності та гласності;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • пріоритету прав людини;
 • організаційної самостійності в межах, визначених законодавством;
 •  відповідальності перед батьківською громадськістю школи, педагогічним та учнівським колективами;
 • співпраці з державними органами управління освітою, громадськими організаціями та органами міського самоуправління

3. Структура ради та організація її діяльності

3.1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II - III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.3. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

3.4. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

3.5. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.

3.6. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

3.7. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

3.9. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту загальноосвітнього навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

3.10. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4. Функції Ради школи:

Рада школи діє у відповідності до вищезазначених завдань і мети:

 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
 • затверджує режим роботи навчального закладу;
 • сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участь в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);
 • розглядає питання родинного виховання;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

5.  Права та обов’язки членів ради школи

 5.1. Члени  Ради школи мають право:

 • звертатися до адміністрації школи, Педагогічної ради школи, органів державного управління освітою та державної влади з питаннями, пов’язаними з діяльністю школи;
 • брати участь у засіданнях Педагогічної ради, органів учнівського самоврядування (за погодженням з ними та з правом дорадчого голосу);
 • ініціювати скликання позачергового засідання Ради школи;
 • вільно виходити зі складу членів Ради школи за власним бажанням;
 • оприлюднювати, в тому числі через інформаційні стенди, сайт школи та  засоби масової інформації, питання діяльності Ради та школи;

5.2. Члени Ради школи зобов’язані:

проводити свою діяльність згідно чинного законодавства України, Статуту школи та даного Положення.

5.3. Голова Ради школи:

 • здійснює керівництво роботою Ради школи;
 • звітується перед загальношкільною батьківською громадою про діяльність Ради школи протягом навчального року;
 • визначає обов’язки координатора, секретаря та членів Ради;
 • підписує протоколи засідань та інші документи Ради школи;
 •  одноосібно представляє Раду школи в різних установах та організаціях

 

ДОВІДКА

 Про залучення педагогічної та батьківської громадськості

навчального закладу до управління  його діяльністю;

співпрацю з громадськими організаціями в 2016-2017 н.р.

 

     Робота Ради школи будувалася у відповідності до Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міносвіти  і  науки України 27.03.2001 р. № 159, та плану Ради СЗШ № 12 на 2016-2017 н.р.

Активну участь у роботі ради школи брали батьки: Полігова Л.М., Бондаренко Н.І., Абрамов Е.Е., Бажан Ю.К.

     Абрамов Е.Е. – голова батьківського комітету, разом з батьками проводив активну роботу з реалізації загальношкільних програм, координував роботу щодо співпраці з організації охорони школи. Полігова Л.М. взяла активну участь в акції «Квітуче шкільне подвір’я», батьківські комітети 1-6 класів протягом року брали активну участь у підготовці та проведенні загальношкільних свят та благодійних ярмарків.

Школа тісно співпрацює із соціальними партнерами: обласною бібліотекою для дітей, театром ім.. Лесі Українки, БДТ, спортивною школою№4. Протягом навчального року  проведено багато спільних заходів:

 • Бібліотечні уроки та виховні заходи в межах реалізації завдань Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів;
 • Дні науки, екскурсії до ВНЗ, організація і проведення навчальної практики для учнів 10-х класів з метою подальшої профорієнтації;
 • Тренінги з БЖ,  Дні здоров’я, відкриті дні Цивільного захисту, тематичні концерти, підготовка юнаків 10 класів до районних конкурсів військово-патріотичного напрямку. Протягом  2016-2017 н.р. були реалізовані основні завдання ради:
 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інститутами; визначення напрямків розвитку ХЗОШ № 36 та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 •  формування виховного середовища;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними 

     соціального досвіду;

 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів, медичного обстеження учнів;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння

           пошуку, підтримка обдарованих дітей;

 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та колективомСЗШ №12 з 

метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

    За 2016-2017 н.р. було проведено 9 засідань ради, на яких розглянуто питання:

                                  -       про з'ясування річного, навчального плану, режиму роботи школи,  

                        розкладу занять;

                   -   здобуття повної загальної середньої освіти;

      -   рішення про нагородження медалями;

      -   охоплення гарячим харчуванням дітей пільгового контингенту;

      -   рішення про нагородження Похвальними листами, грамотами;  

      -   доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини плану; 

      -   погодження робочого навчального плану;

      -   пропозиції до педради щодо поліпшення організації позашкільної  

           та позакласної роботи;

 • розподіл фонду загального обов'язкового навчання;
 • оздоровлення дітей пільгового контингенту;
 • робота з дітьми пільгового контингенту;
 • нагляд за харчуванням та медичним обстеженням учнів;
 • підготовка та затвердження характеристик для вчителів, що атестуються;
 • попередження дитячого травмування;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • звіт з питань організації навчально-виховного процесу та фінансово-господарської діяльності голови, ради школи, директора, заступників.

            Протягом 2016 -2017 н.р.  розглядалися звіти директора та голови Ради школи про діяльність закладу, затверджувалися програми, обговорювалися питання стратегічного розвитку закладу. Особлива увага приділялася громадському контролю за організацією харчування у шкільній їдальні, медичного обслуговування; безпечних умов функціонування закладу. Так, члени ради школи – батьки – неодноразово проводили експертизу організації харчування та медичного обслуговування у школі. Зауважень за наслідками цієї роботи не надходило. Кадрові та матеріально – технічні ресурси у шкільній їдальні та медичному кабінеті забезпечені на належному рівні. Адміністрація школи щоденно контролює ці служби, проводиться моніторинг за наслідками медичного обстеження учнів. Медичне обстеження працівників школи теж  знаходиться на постійному контролі адміністрації  школи. Всі працівники закладу мають медичні книжки. Санітарний стан приміщення школи – задовільний. Батьки обговорювали шляхи покращення матеріальної бази медичного кабінету, обладнання його сучасними медичними меблями (холодильник тощо) та медичним обладнанням (ваги, ростомір тощо).

            За ініціативою Ради школи у школі проводився День відкритих дверей, коли всі бажаючі батьки могли відвідати уроки в 1-10 класах, відвідати шкільну їдальню, медичний кабінет, спортивний майданчик. Відкритість – один із пріоритетів у роботі колективу школи. За результатами Дня відкритих дверей, обговорення його, було ухвалено пріоритетні напрямки у роботі Ради школи на 2017-2018 н.р., а саме: збільшення мережі спортивних секцій у школі; реконструкцію спортивного майданчика школи; комп’ютеризація навчальних кабінетів. Було проведено батьківські збори «День відкритих сердець».

 У 2016-2017 навчальному році продовжувалася робота над  реалізацією програм: „Я – родина – Україна”, „Комплексна програма профілактики правопорушень”, „Обдаровані діти”, „Екологія шкільного середовища”, „Шкільний майданчик”, „Шкільна виставкова зала”, „Українська світлиця ”, „Шкільна їдальня ”.

    На контролі ради залишається рішення наступних питань:

 • організація дозвілля та оздоровлення учнів;
 • медичне обстеження учнів;
 • підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення  матеріально-технічної бази школи.

     Недоліки в роботі ради школи за підсумками 2016-2017 н.р.:

 • одноманітність форм проведення засідань ради школи;
 • відсутність на засіданнях ради школи соціальних партнерів – викладачів ВНЗ, співробітників міської дитячої бібліотеки тощо.

        В 2017-2018 н.р. членам Ради школи необхідно звернути увагу на:
    - реалізацію державних, обласних, міських районних, шкільних програм;                       

    - виконання рішень загальношкільної конференції;

    - оптимізацію форм проведення засідань ради школи.