КЗ "Гімназія № 12" Кам'янської міської ради

 
Оцінювання навчальних досягнень учнів

Система оцінювання навчальних досягнень учнів в гімназії №12

У методичних рекомендаціях МОН щодо створення системи внутрішнього забезпечення якості освіти (наказ від 30.11.2020 №1480 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти») говориться про те, що оцінювання учнів є одним з ключових компонентів забезпечення якості. Нормативними документами з даного питання є:

Закон України «Про повну загальну середню освіту» (ст.17)

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу (наказ МОН № 924 від 20.08.2018)

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу (наказ МОН № 1154 від 27.08.2019)

Наказ МОН від 14.07.2015 №762 (у редакції  наказу МОН від 06.05.2019 №621 «Про порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу

Лист МОН України від 30.03.2021 № 1/9-174 щодо оцінювання навчання учнів 3-4 класів НУШ

Інструкція з ведення класних журналів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН від 03.06.2008 №496

Освітня програма КЗ «Гімназія №12» Кам’янської міської ради

Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від  21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

Критерії оцінювання розробляють з метою забезпечення чіткості, аргументованості та зрозумілості виставленої оцінки.

  • У закладі освіти оприлюднені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів і курсів робочого навчального плану,
  • Критерії розроблені відповідно до нормативних документів, освітньої програми закладу освіти та на основі компетентнісного підходу.
  • У закладі освіти аналізують результати та динаміку навчальних досягнень учнів, на основі яких готують аналітичні документи та приймають рішення про підвищення якості освітнього процесу, мотивації навчальної діяльності учнів.
  • Учні отримують вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень і розуміють їх.
  • Під час оцінювання навчальних досягнень учнів учителі дотримуються принципів академічної доброчесності, і, відповідно, заохочують учнів дотримуватися її.
  • У закладі використовують формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів, спрямоване відстежувати індивідуальний прогрес кожного учня.
  • Заклад освіти розвиває в учнів почуття відповідальності за результати власної освітньої діяльності; учні здатні оцінити свої можливості й ставити цілі особистісного розвитку.

Виділяють наступні види оцінювання навчальних досягнень учнів: поточне, тематичне, семестрове, річне та ДПА (наказ МОН №371 від 05.05.2008 р.)

Згідно Листа МОН від 11.08.2020 №1/9-430,  при виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності учня, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому враховується динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Річне оцінювання відбувається на базі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

Коригування семестрової оцінки відбувається згідно з пунктом 3.2 Інструкції  з ведення класних журналів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН від 03.6.2008 №496

Коригування річної оцінки проводиться згідно з пунктами 9-10 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу Наказ МОН від 14.07.2015 №762 (у редакції наказу МОН від 06.05.2019 №621, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369, річне оцінювання може коригуватися.

Отже, результати навчання у гімназії оцінюються за трьома стандартами:

  • навчальний поступ учня як індикатор якості освіти;
  •  прозорість системи оцінювання навчальних досягнень;
  •  особистісна відповідальність учнів за результати навчання.

 

Детальніше про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів та формувальне оцінювання  в гімназії №12 Див.

https://drive.google.com/file/d/1m86sxrobhGnZz-5Z9S8cO3EBmmriEokU/view